Badia)advocats assessora a GNE Finance en el desenvolupament del programa PACE per a Espanya

   

Badia)advocats assessora GNE Finances en el desenvolupament del programa PACE per a Espanya, amb l’objectiu de millorar les condicions de vida dels ciutadans i lluitar contra el canvi climàtic.

Badia)advocats participa en el desenvolupament de les propostes de reformes legislatives per al programa PACE a Espanya.

La contribució del despatx consisteix a proposar reformes legislatives que permetin la implementació d’un programa semblant al que existeix als Estats Units, creat a Califòrnia l’any 2008 i posteriorment estès a diversos estats dels EUA.

Amb això es pretén aconseguir un nou model de finançament que permet abordar diferents reptes socials de gran rellevància, com dotar els habitatges antics de condicions d’habitabilitat adequades, millorar l’accessibilitat als edificis per part de les persones amb alguna discapacitat limitant, combatre el canvi climàtic, en reduir les emissions de CO2 gràcies al menor consum energètic, combatre la pobresa energètica i dinamitzar el mercat laboral i l’economia local.

La norma a modificar és el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), pel qual la clau de l’èxit del programa PACE als EUA és, sense cap dubte, l’esquema on-tax financing, o, el que és el mateix, la garantia que el poder públic local dona al prestatari que s’avé a finançar les obres de rehabilitació.

La clau d’aquesta garantia és, en el sistema tributari espanyol, la hipoteca legal tàcita prevista a l’article 78 de la Llei General Tributària, de la qual l’IBI, per la seva pròpia naturalesa, ja se’n beneficia.

La nostra proposta consisteix a crear un recàrrec sobre l’impost sobre béns immobles (IBI) equivalent a la quota que en concepte d’amortització de capital i interessos correspongui satisfer durant el mateix període anual per part de l’immoble de l’edifici en el qual s’ha executat una obra de rehabilitació inclosa en el programa dissenyat a l’efecte.

Responsables del projecte

Especialitzat en Dret administratiu i Contractació del sector públic

Jordi Grau Cardús

Dret administratiu

Especialitzat en dret mercantil, dret de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) i fundacions.
Especialitzat en dret mercantil, de la propietat intel·lectual i dret públic