Badia)advocats assessora els titulars d’hipoteques indexades a l’IRPH per aconseguir el rescabalament d’interessos pagats en excés

   

La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 3 de març de 2020 obre la porta als clients perjudicats per hipoteques referenciades a l’índex IRPH a poder aconseguir la devolució dels interessos pagats en excés si es declara judicialment, i cas per cas, que la clàusula és nul·la per abusiva.

A Badia)advocats analitzem cada cas individualment, oferim una proposta personalitzada i acompanyem al client al llarg del procés judicial.

Recentment, el Tribunal Europeu ha dictaminat que l’índex de referència IRPH Caixes està comprès en l’àmbit d’aplicació de la Directiva 93/13 sobre clàusules abusives i, per tant, són aplicables les normes sobre protecció de consumidors que s’hi regulen, al contrari del que havia determinat el Tribunal Suprem l’any 2017.

Aquesta sentència obre la porta a què els deutors hipotecaris, amb préstecs vigents o vençuts, referenciats a l’índex de referència IRPH Caixes puguin obtenir un rescabalament pels interessos pagats en excés pel fet de ser-los aplicat un interès poc transparent i abusiu.

L’IRPH, com a índex, va ser eliminat per la Llei 14/2013 de 27 de setembre, la qual va decretar la desaparició completa dels següents índexs oficials: a) Tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys, per a adquisició d’habitatge lliure, concedits pels bancs; b) Tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys, per a adquisició d’habitatge lliure, concedits per les caixes d’estalvis; c) Tipus actiu de referència de les caixes d’estalvis. Els préstecs referenciats a algun d’aquests índexs passen a referenciar-se al tipus substitutiu establert i, en el cas que no n’hi hagi cap de vàlid, per l’EURIBOR.

La sentència del Tribunal Suprem de 14 de desembre de 2017 sentenciava a favor dels bancs a l’entendre que l’índex IRPH era legal i transparent, amb la qual cosa vedava a la pràctica la possibilitat de fer un control de transparència.

Però la recent sentència del TJUE contradiu aquesta posició i estableix que els tribunals d’un estat membre estan obligats a examinar el caràcter clar i entenedor d’una clàusula contractual que sigui essencial en el contracte com ho és la clàusula del tipus d’interès.

L’índex IRPH sempre ha sigut més alt que l’EURÍBOR i a més, quan va desaparèixer, les entitats financeres el van substituir per un altre tipus d’interès, sense acord dels clients. Aquest diferencial és el que es podrà reclamar ara si la clàusula és declarada nul·la per abusiva.

Cada cas requereix una solució individualitzada, ja que el jutge ha d’entrar a valorar si en cada operació en concret es va donar la informació de forma correcta, entenedora i transparent per al client i si, amb la desaparició de l’índex l’any 2013, les parts van negociar l’índex de substitució de bona fe i de manera no perjudicial per al client.

Responsables del projecte

Especialitzat en dret mercantil, dret de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) i fundacions.

Àrees de pràctica