Badia)Advocats assessora la Fundació Universitària Balmes com a entitat titular de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya en la seva contractació d’obres, serveis i subministraments

   

Badia)Advocats ha assessorat la Fundació Universitària Balmes en tots els procediments de contractació que aquesta ha hagut de tramitar d’acord amb la legislació de contractes del sector públic. La Fundació, en efecte, malgrat ser una entitat de règim jurídic privat, es troba subjecta a aquesta legislació en tant que és un poder adjudicador, segons les directrius europees en la matèria.

Des de l’any 2009 Badia)Advocats ha assessorat la Fundació Universitària Balmes.

La Llei del Parlament de Catalunya 5/1997, de 30 de maig, va reconèixer la Universitat de Vic com a universitat privada. Anys més tard, la Llei del Parlament de Catalunya 2/2014, de 27 de gener, va autoritzar la modificació de la seva denominació per la d’Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). La UVic-UCC té les seves seus a les ciutats de Vic i de Manresa, i compta amb un model propi de control públic i gestió privada que conforma un sistema de gestió eficient, responsable i àgil.

Responsables del projecte

Especialitzat en Dret administratiu i Contractació del sector públic

Jordi Grau Cardús

Dret administratiu