Badia)advocats assessora particulars i autònoms per tal que puguin obtenir la condonació dels seus deutes amb els anomenats BEPI’s

   

La Llei de la Segona Oportunitat permet que les persones físiques puguin sol·licitar en el marc d’un procediment concursal el Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet (BEPI) amb la conseqüent condonació dels seus deutes, sempre que compleixin una sèrie de requisits establerts a la llei i sense descuidar els drets de cobrament dels creditors.

A Badia)advocats analitzem cada cas individualment, oferim una proposta personalitzada i acompanyem els clients al llarg del procés concursal.

Són moltes les persones que, per motius diversos, s’han vist obligades a carregar amb una motxilla de deutes que no podran retornar mai, especialment per culpa d’uns interessos progressius que continuen acumulant-se dia rere dia.

A diferència d’altres països de la Unió Europea, a Espanya, fins a l’any 2015 les persones físiques no tenien cap mecanisme que els permetés començar de nou i no haver de respondre indefinidament dels seus deutes, al revés de les persones jurídiques que sí que trobaven un punt final amb el concurs de creditors.

Aquesta situació canvia l’any 2015 amb l’aprovació de la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social (la coneguda Llei de la Segona Oportunitat) que permet al deutor persona física acollir-se a un mecanisme per poder eixugar els seus deutes i tornar a començar de nou.

Com diu la mateixa Exposició de Motius de la llei, el seu objectiu és que una persona física, tot i un fracàs econòmic empresarial o personal, tingui la possibilitat d’encarrilar novament la seva vida i àdhuc d’arriscar-se a noves iniciatives, sense haver d’arrossegar indefinidament un pes de deute que mai no podrà satisfer. En definitiva, que qualsevol persona tingui dret a una segona oportunitat.

El mecanisme de la Llei de la Segona Oportunitat estableix un procés reglamentat i amb assistència judicial que acaba finalment amb la concessió del BEPI, és a dir, la condonació dels deutes de tots aquells deutors particulars i autònoms que hagin liquidat els seus béns i compleixin una sèrie de requisits, tots ells emmarcats dins el principi de bona fe.

Es tracta d’un procediment judicial delicat, com qualsevol altre procediment concursal, que requereix  l’acompanyament i la professionalitat d’advocats especialitzats.

A Badia)advocats analitzem cada cas individualment, oferim una proposta personalitzada i acompanyem els clients al llarg del procés concursal.

Responsables del projecte

Especialitzada en dret processal, civil i mercantil.
Especialitzat en dret mercantil, de la propietat intel·lectual i dret públic