Badia)advocats ofereix solucions personalitzades davant dels símptomes de deteriorament cognitiu o pèrdua de capacitats propis o de familiars

   

Les persones d’edat avançada cada vegada tenen un pes més important en l’estructura poblacional catalana i així el continuaran tenint durant els pròxims anys. Davant de situacions complicades derivades del deteriorament cognitiu o pèrdua de capacitats causats per l’edat, la incapacitació o modificació judicial de la capacitat es presenta com una solució que garanteix tant els drets de la persona com els interessos dels familiars.

Des de Badia)advocats prestem un assessorament complet a les famílies i tramitem cada procediment judicial de modificació de la capacitat amb absolut respecte a la persona que ho necessiti, buscant aquella solució que millor s’adapti al seu cas i li permeti desenvolupar al màxim les seves capacitats.

En els darrers anys, el creixement econòmic i la millora prolongada de l’esperança de vida han incrementat considerablement l’envelliment poblacional de pràcticament tots els països del món. Aquest increment també es troba present a Catalunya, on l’índex d’envelliment ha augmentat els últims anys —segons dades de l’IDESCAT— i es preveu que seguirà en augment durant, almenys, els pròxims 15 anys.

Cal destacar que el fet de tenir una població cada vegada més important de persones d’edat avançada representa un dels grans èxits humans de la història contemporània, ja que l’esperança de vida sempre guarda una correlació positiva amb el nivell de vida.

Malauradament, l’envelliment poblacional també obliga moltes famílies a prendre decisions per tal d’afrontar i prevenir les conseqüències que es deriven del deteriorament cognitiu i la pèrdua de capacitat de familiars propers i persones estimades.

La incapacitació o modificació judicial de la capacitat és un procediment legal que té per objectiu garantir els drets i benestar d’aquelles persones que per causa de les seves condicions físiques o psíquiques no estan en situació de prendre certes decisions, administrar els seus béns, governar-se o tenir cura d’elles mateixes i necessiten una tercera persona que complementi o assumeixi aquesta responsabilitat. És un procediment judicial on sempre és preceptiva l’assistència d’un advocat especialitzat en la matèria i on, finalment, un jutge acorda l’establiment de la institució de protecció que sigui més adient, sigui la tutela o bé la curatela.

Així doncs, tan important és el procediment judicial d’incapacitació en si com ho són les institucions de protecció de la persona regulades al Codi Civil Català, doncs són les que acabaran determinant el règim en què les persones designades com a tutors o curadors hauran de vetllar pels drets i interessos de la persona incapaç.

La tutela és la institució que protegeix a les persones que no poden governar-se per si mateixes i que són incapacitades en virtut d’una sentència judicial. Aquesta protecció abasta tant l’àmbit personal com el patrimonial del tutelat, de manera que el tutor passa a ser el representant legal de la persona posada en tutela, té cura d’ella, administra i defensa els seus béns i interessos patrimonials i exerceix els seus drets.

És important recordar que els parents més propers —cònjuge, descendents, ascendents i germans— estan obligats per llei a promoure la constitució de la tutela, des del moment que coneguin la situació de desprotecció de la persona incapaç i que, si no ho fan, hauran de respondre dels danys i perjudicis que li hagin pogut causar pel fet de no haver-la promogut abans.

D’altra banda, la curatela és la institució de protecció aplicable quan una persona conserva la capacitat d’obrar, ja que el seu grau d’incapacitat és lleu i li permet governar-se per si mateixa. En aquests casos, es constitueix la curatela perquè la llei considera que, per a determinats actes, cal un complement de capacitat que haurà de donar el curador mitjançant la seva assistència. Per tant, la curatela no és un supòsit de representació legal, donat que l’acte en qüestió el durà a terme la persona posada en curatela, i el seu curador es limitarà a prestar-li assistència.

La tutela i la curatela són les principals institucions de protecció de la persona, però el Codi Civil Català en regula d’altres que són igual d’interessants i suposen un menor intervencionisme com, per exemple, la guarda de fet, l’assistència, el patrimoni protegit, la figura del defensor judicial o el mer atorgament d’un poder notarial en previsió de situacions futures.

Les particularitats de cada cas i les necessitats pròpies de cada persona requereixen una solució personalitzada que respecti tant els drets de la persona afectada com els interessos dels familiars, cosa que fa imprescindible comptar amb l’assessorament integral d’advocats especialitzats en la matèria.

Des de Badia)advocats prestem un assessorament complet a les famílies i tramitem cada procediment judicial de modificació de la capacitat amb absolut respecte a la persona que ho necessiti, buscant aquella solució que millor s’adapti al seu cas i li permeti desenvolupar al màxim les seves capacitats.

Responsables del projecte

Especialitzada en dret processal, civil i mercantil.
Especialitzada en dret civil, mercantil i immobiliari.

Àrees de pràctica