Badia)Advocats proporciona un assessorament integral en la fase preconcursal i concursal.

   

La firma compta amb advocats i economistes especialitzats en dret concursal, que ofereixen un assessorament integral des del punt de vista jurídic, econòmic i financer, tan representant a la pròpia empresa concursada com als creditors d’aquesta.

Des de Badia)Advocats exercim la direcció lletrada del procediment concursal i acompanyem els clients fins a la seva finalització.

La Llei Concursal defineix la insolvència com aquella situació en què el deutor no pot complir regularment les seves obligacions exigibles. Malauradament, la realitat és força més complexa quan ens trobem davant d’una crisi empresarial que no només afecta l’empresa en concret, sinó la multitud de persones i entitats jurídiques que hi estan relacionades. Per aquest motiu és imprescindible comptar amb l’assessorament d’experts en l’àmbit concursal que proporcionin solucions personalitzades i adaptades a cada cas concret.

El nostre departament especialitzat en dret concursal presta, entre d’altres, els serveis jurídics que enumerem a continuació:

• Assessorament en la fase preconcursal i concursal.

• Preconcurs de creditors: negociació amb els creditors en el marc de procediments de refinançament o reestructuració de deutes (acord de refinançament, acord extrajudicial de pagaments i proposta anticipada de conveni).

• Sol·licitud de concurs de creditors, sigui voluntari o necessari.

• Preparació de propostes de conveni de creditors.

• Assessorament en la fase de conveni, liquidació i qualificació concursal.

• Responsabilitat dels administradors.

• Assessorament en l’adquisició i venda d’unitats productives.

• Estructuració d’inversions en actius i passius concursals.

• Defensa dels drets dels creditors: personació en procediments concursals, comunicació de crèdits, impugnació i reconeixement de crèdits concursals.

 

Des de Badia)Advocats exercim la direcció lletrada del procediment concursal i acompanyem els clients fins a la seva finalització, buscant sempre que sigui possible una alternativa a la liquidació, per tal de garantir la continuïtat de l’activitat empresarial i el manteniment dels llocs de treball.

Responsables del projecte

Especialitzada en dret processal, civil i mercantil.
Especialitzat en dret mercantil, dret de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) i fundacions.
Especialitzat en dret mercantil, de la propietat intel·lectual i dret públic