Àrees de pràctica

Jurídiques

Mercantil

Mercantil

L’àrea de dret mercantil està enfocada a l’assessorament integral a nivell societari i de grups d’empreses, ja siguin privades o públiques, atès que entre els clients del despatx s’hi compten persones jurídiques privades pertanyents a diferents sectors industrials i terciaris (alimentació, enginyeria, immobiliari, oci, innovació, tecnologia de la informació i audiovisual, entre d’altres) i persones jurídiques públiques regides pel dret privat (societats municipals, d’economia mixta). Es presta especial atenció i es fa incidència en els problemes específics de les empreses familiars.

Des de l’àrea de dret mercantil s’ofereix assessorament, entre d’altres, en la constitució de societats, filials, sucursals, agrupacions d’interès econòmic, unions temporals d’empreses, societats anònimes europees, cooperatives, fundacions, societats d’economia mixta; transformació, fusió, escissió, dissolució i liquidació de societats.

L’experiencia de la firma compren també el disseny d’operacions intrasocietàries, pactes parasocials, reestructuracions de l’accionariat, successió en l’empresa familiar, i altres contingències que se’n derivin. Consultoria integral en la redacció i implementació de protocols familiars.

S’ofereix igualment assessorament directe a les persones físiques que ocupen càrrecs en òrgans d’administració i defensa de les situacions de responsabilitat dels administradors.
 

Innovació i emprenedoria

Innovació i emprenedoria

Poques coses ens apassionen més que participar en el procés de donar forma a una idea. La dilatada experiència del despatx en propietat intel·lectual ha estat un factor clau a l’hora d’atendre les noves necessitats d’un mercat definitivament lligat a la innovació i la tecnologia. Per això, comptem amb una cartera consolidada de clients en l’àmbit de la innovació i l’emprenedoria, les (noves) tecnologies, la biotecnologia, el sector farmacèutic i el desenvolupament de software.

L’assessorament legal en aquesta àrea inclou:

 • El disseny inicial de l’estructura jurídica que ha d’emmarcar la idea: forma societària, pla de negoci, estratègia i finançament.
 • Configuració de la protecció i l’explotació de la propietat intel·lectual, industrial i/o la innovació.
 • Assessorament integral amb relació a licitacions nacionals, transnacionals i europees, en especial les relatives als Consorcis Europeus emmarcats en el Seventh Framework Programme for Research (FP7).
 • Assessorament integral a emprenedors i start-ups. 
 • Contractes de desenvolupament tecnològic i transferència de tecnologia. 
 • Serveis d’assessorament vinculats a activitats d'R+D.

Projectes relacionats

Contacte

Per a més informació en aquesta àrea
poseu-vos en contacte amb:

Joaquim Badia Armengol

Núria Fité Bacardit

Andreu Alonso Juan-Muns

Immobiliari i construcció

Immobiliari i construcció

L’assessorament en l’àrea de dret immobiliari, urbanístic i de l’edificació pretén oferir als nostres clients un tractament integral i interdisciplinari de totes les qüestions vinculades a la transformació del sòl, la urbanització, el procés de construcció i el trànsit jurídic en el mercat immobiliari, amb especial incidència en les qüestions lligades a l’habitatge.

La superació de la recent crisi immobiliària ens obliga a replantejar-nos noves formes d’accedir a l’habitatge.

El nostre assessorament s’adreça a les societats immobiliàries i constructores, a altres persones jurídiques (del sector industrial o terciari) que s’enfronten a una operació immobiliària de caràcter extraordinari per la transformació o construcció de llurs seus o valorització de llur patrimoni, a l’administració pública i organismes dependents, i a particulars amb patrimoni immobiliari que realitzen operacions aïllades en aquest mercat.

Projectes relacionats

Contacte

Per a més informació en aquesta àrea
poseu-vos en contacte amb:

Núria Fité Bacardit

Concursal, reestructuracions i insolvències

Concursal, reestructuracions i insolvències

La firma compta amb advocats i economistes especialitzats en dret concursal, que ofereixen assessorament des del punt de vista jurídic, econòmic i financer, tant representant a la pròpia empresa concursada com als creditors d’aquesta.

Com advocats del creditor, defensem i reclamem el crèdit, el reconeixem o l’impugnem en seu concursal, i assessorem en la fase de liquidació o conveni. 

Com advocats del deutor, el despatx assessora l’empresa en el moment anterior a la presentació del concurs: refinançament, estructuració d’inversions en actiu, negociació amb els creditors i sol·licitud de concurs voluntari; en la fase concursal, exercim la direcció lletrada del procediment, fins a la seva finalització.

Projectes relacionats

Contacte

Per a més informació en aquesta àrea
poseu-vos en contacte amb:

Joaquim Badia Armengol

Andreu Alonso Juan-Muns

Fundacions i associacions

Fundacions i associacions

L’assessorament a fundacions, associacions i, en general, entitats sense ànim de lucre, públiques i privades, ha estat històricament una de les principals àrees de pràctica del despatx. Tant és així que Badia)advocats compta entre la seva cartera de clients amb fundacions capdavanteres d’àmbit nacional, que operen en àrees tant diverses com la cultura, l’educació, la ciència o el desenvolupament.

Els lletrats del despatx formen part del patronat de diverses fundacions, exerceixen professionalment la secretaria d’aquestes entitats i en són els assessors legals permanents.

El catàleg de serveis en aquesta àrea de pràctica és molt ampli: des de la constitució d’entitats fins a la seva reestructuració, fusió o extinció; elaboració de plans fiscals que facilitin l’obtenció de mecenatge; la creació de projectes, el seu desenvolupament i el disseny jurídic en la destinació del patrimoni de l’entitat a les finalitats d’interès general.

Així mateix, el despatx dóna assessorament en matèria de subvencions i obtenció de recursos públics: des de la tramitació dels expedients de sol·licitud fins a l’interposició de recursos, en qualsevol alçada, de denegació o devolució de fons. 

Propietat intel·lectual i industrial

Propietat intel·lectual i industrial

Badia)advocats ofereix un equip d’especialistes en l’assessorament jurídic integral en relació amb tots els drets immaterials que tinguin a veure amb l’activitat intel·lectual i creativa de l’ésser humà i la seva persona, tant en el seva vessant contractual com en el de defensa dels seus drets (tutela judicial civil).

Des de l’àrea s’ofereix assessorament jurídic general, en diversos idiomes, tant als autors i als intèrprets com als editors i programadors culturals, ja siguin de teatres, d’auditoris o de museus.

El caràcter intangible de l’objecte sobre el qual recau el dret d’autor, la diversitat de facultats que integren aquest dret i la difusió de les obres a través dels nous mitjans tecnològics, fan que cada dia sigui més necessària la intervenció d’especialistes en aquesta matèria.

Per això, Badia)advocats ofereix als seus clients, en concret, i d’acord amb ells en cada cas: atenció personalitzada, assistència a reunions amb els seus interlocutors, negociació i redacció de contractes, resolució de consultes per escrit, redacció d’informes, defensa jurídica dels drets d’autor davant dels tribunals de justícia, etc.

Projectes relacionats

Contacte

Per a més informació en aquesta àrea
poseu-vos en contacte amb:

Joaquim Badia Armengol

Andreu Alonso Juan-Muns

Processal i arbitratge

Processal i arbitratge

La firma ofereix serveis d’assessorament i representació lletrada en contenciosos civils i mercantils, tant a empreses com a particulars. Plantegem els casos des d’una perspectiva preventiva: intentem evitar els processos judicials, i prioritzem simplificar els conflictes.

Estem especialitzats en la representació lletrada de processos judicials, o instruments alternatius, sobre qüestions mercantils, civils, fiscals, laborals i de dret públic.

Els advocats del despatx tenen experiència en mediació i arbitratge, i han defensat els interessos dels seus clients davant arbitratges celebrats en institucions nacionals (Tribunal Arbitral de Barcelona, Cambra de Comerç, etc.) com internacionals (Intenational Chamber of Commerce, OMPI, etc. ).
 

Contacte

Per a més informació en aquesta àrea
poseu-vos en contacte amb:

Joaquim Badia Armengol

Núria Fité Bacardit

Andreu Alonso Juan-Muns

Públic, administratiu i urbanisme

Públic, administratiu i urbanisme

Badia)advocats ofereix assessorament jurídic general a administracions públiques i entitats afins, en especial a ens locals de tot tipus, consorcis, societats mercantils amb capital íntegrament públic o bé mixt i fundacions del sector públic.

Des de l’àrea de dret públic també s’ofereix assessorament jurídic general a les persones privades en la seva relació amb les administracions públiques, en diverses matèries, com per exemple contractació pública, transparència, responsabilitat patrimonial, expropiacions, obres i urbanisme, habitatge o medi ambient.

L’àrea de dret públic també ofereix la seva llarga experiència en litigis entre persones privades i administracions públiques o entre administracions públiques distintes (recursos administratius i recursos contenciosos administratius en primera o única instància, d’apel·lació, de cassació, processos cautelars, recursos d’empara constitucional, conflictes de competències o en defensa de l’autonomia local, etc.).

Finalment, la firma també assessora en processos urbanístics a propietaris, promotors, constructors i administracions, intervenint en tot tipus d’operacions des de la redacció i tramitació d’instruments de planejament general i derivats; redactant instruments de gestió urbanística (projectes de reparcel·lació); assessorant en l’actuació de les entitats urbanístiques col·laboradores; assessorant en expedients d’obtenció de llicències en tot tipus de classe de sòl i intervenint en procediments de protecció de la legalitat urbanística i sancionadors, així com en la redacció i tramitació de convenis urbanístics.

Projectes relacionats

Contacte

Per a més informació en aquesta àrea
poseu-vos en contacte amb:

Joaquim Badia Armengol

Jordi Grau Cardús

Tecnologia de la Informació i la Comunicació

Tecnologia de la Informació i la Comunicació

La gran majoria dels clients del despatx estan assumint amb èxit el repte d’adaptar-se a una activitat econòmica definitivament lligada a Internet, i a una legislació àmplia i en constant evolució. El despatx assessora els departaments TIC d'empreses i institucions d’àmbit internacional, però també als petits negocis que busquen un lloc en el món 2.0, en totes aquelles activitats que tinguin relació directa o indirecta amb el comerç electrònic, la societat de la informació i el món de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Badia)advocats, conscient que l’adaptació al món de les tecnologies de la informació, la comunicació i el comerç electrònic són un actiu empresarial imprescindible, ofereix un assessorament integral en les següents àrees:

 • Contractes TIC: outsourcing, desenvolupament de softwares, disseny d'escrows i tecnologia al núvol, entre molts d’altres.
 • Màrqueting online i publicitat: creació del marc legal de les campanyes en xarxes socials.
 • Comerç electrònic: Creació del marc jurídic de botigues on-line, aplicació a la LSSI, redacció de Condicions Generals de Contractació de béns i serveis, mediació en conflictes amb consumidors i usuaris de e-commerce, etc.
 • Privacitat i protecció de dades: implementació de la LOPD, defensa jurídica en sancions en matèria de protecció de dades, auditoria de cookies, adequació a la reglamentació europea i auditories bianuals obligatòries,.
 • Defensa processal en divergències tecnològiques: conflictes relacionats amb els processos de creació de softwares, la cessió de drets d’explotació d’actius tecnològics, la vulneració de pactes de no competència, etc. 

Projectes relacionats

Contacte

Per a més informació en aquesta àrea
poseu-vos en contacte amb:

Andreu Alonso Juan-Muns

Fiscal

Fiscal

Badia)advocats ofereix un assessorament integral a les persones jurídiques, cobrint totes les seves necessitats tributàries. D'entre l'ampli ventall de serveis oferts, destaquen: planificació fiscal, defensa del contribuent davant l'administració i els tribunals de justícia, fiscalitat internacional, preus de transferència i recuperació d'IVA local i internacional. 

El despatx també disposa d'un ampli ventall de serveis destinats a clients particulars, enfocats a la optimització de la seva tributació. En destaquen la fiscalitat immobiliària local i internacional, la planificació de les herències i donacions i la tributació d'impatriats i expatriats. 

Badia)advocats ofereix servei d'outsourcing fiscal i comptable: s'encarrega de la gestió comptable i fiscal de la seva empresa, perquè pugui centrar els seus recursos en el desenvolupament de la seva activitat. 

Finalment, el despatx pot assessar-lo en les àrees fiscals més relacionades amb el dret societari: due diligence, fusions i adquisicions, reestructuracions de grups empresarials, empresa familiar, peritatges econòmics i judicials i assessorament en processos d'internacionalització empresarial. 

 

Contacte

Per a més informació en aquesta àrea
poseu-vos en contacte amb:

Llorenç Maristany i Badell

Maite Osés Nadal