Avís legal

BADIA ADVOCATS i BADIA ABOGADOS són dues marques registrades pels serveis d’assessorament jurídic que presta la societat denominada “Despatx d’Advocats Badia, SL”, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 38056, foli 9, full B 316820 i amb CIF B64020209.

El nom dels dominis www.badiaadvocats.cat, www.badiaadvocat.com, www.advocatsbadia.cat i advocatsbadia.com estan inscrits al Registre Mercantil de Barcelona a nom de la societat esmentada.

Objecte i contingut del lloc web

El present lloc web té un caràcter merament informatiu. La informació inclosa en el lloc web no constitueix en cap cas un mitjà d’assessorament i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’usuari. BADIA ADVOCATS no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l’aplicació o ús concret que pogués fer-se’n. Igualment, la remissió a altres llocs web (links) és responsabilitat exclusiva de l’usuari, i BADIA ADVOCATS no es fa responsable del contingut o informació que els usuaris rebin en aquests llocs web.

Protecció de Dades Personals

Les dades personals que faciliteu o comuniqueu a BADIA ADVOCATS per email o resposta al formulari de contacte d’aquest lloc web s’incorporaran a un fitxer de dades de tractament automatitzat, amb la finalitat de poder-vos respondre o oferir els serveis d’aquest despatx.

 

BADIA ADVOCATS us garanteix la confidencialitat de les vostres dades personals i les de les persones relacionades amb la informació que ens faciliteu, que aquestes dades no seran compartides ni cedides a cap altra empresa o organització aliena a aquest despatx, i que seran tractades i gestionades d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, i que té en compte els criteris marcats pel Reglament del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques amb relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i aplicable a partir de l’any 2018.

En qualsevol moment podreu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació sobre les dades personals facilitades de conformitat amb la normativa vigent, adreçant-vos a info@badia-adv.com.

Publicació de projectes

La publicació de dades relatives als projectes en els que aquesta firma ha participat s’ha dut a terme amb estricte compliment de la Resolució JUS/880/2009, de 24 de març, sobre la Normativa de l’Advocacia Catalana, en especial en tot allò que refereix als deures deontològics i ètics dels advocats  

Copyright

2016 © Badia Advocats