Projectes

Badia)advocats assessora als clients en la revisió de les notificacions dels nous valors cadastrals fixats per a Terrassa

Badia)advocats assessora als clients en la revisió de les notificacions dels nous valors cadastrals fixats per a Terrassa a partir del 2018 i proposa l’oportunitat de demanar la redempció de censos abans que els valors augmentin al 2018.

La Direcció General del Cadastre ha iniciat la revisió dels valors cadastrals a Terrassa i aquests nous valors seran aplicables a partir del dia 1 de gener de 2018. Els valors han estat generalment augmentats, tot i que s’ha pactat una congelació del IBI que fa que la pujada no es noti en el proper exercici.

La fixació del valor cadastral es fa en base a una Ponència de Valors i objectivant les diferents situacions de cada finca: situació, serveis, estat de la construcció i altres. Això no obstant, hi ha finques que tenen situacions individualitzades que no sempre recull la Ponència i en aquests casos cal esbrinar si els valors s’han aplicat correctament i si serien aplicables els coeficients correctors que preveu la pròpia regulació cadastral. També cal depurar els possibles errors que pugui contenir: la superfície de la parcel·la, el sostre construït, els usos admesos o altres limitacions urbanístiques.

En la revisió d’aquestes notificacions cadastrals aprofitem per revisar la concordança entre el Registre de la Propietat i el Cadastre ja que des de la reforma hipotecària del 2015, les dades físiques que recull el Registre de la Propietat han de cedir sempre davant de les dades que proporciona el Cadastre fins al punt de no poder inscriure transmissions de finques si les dades no coincideixen. La revisió del Cadastre és una bona oportunitat per detectar aquestes disfuncions i fer coincidir totes les dades d’una mateixa finca.

Hem de tenir present també el tema dels CENSOS: al centre de Terrassa en queden centenars pendents de redimir. La legislació preveu que els censos siguin redimibles per la voluntat unilateral del censatari, és a dir, el titular de la finca. Els censos amb domini es redimeixen pagant el 4% del valor de la finca, si no hi ha acord en el valor es pren el valor cadastral. Tenint en compte que tots els valors cadastrals han augmentat, el que queda d’any 2017 seria una bona oportunitat per demanar l’alliberament d’aquesta càrrega ja que pot ser un gran destorb en el moment en què es plantegi la transmissió o gravamen de la finca.