Projectes

Badia)advocats assessora a GNE Finance en el desenvolupament del programa PACE per a Espanya

Badia)advocats assessora a GNE Finances en el desenvolupament del programa PACE per a Espanya, amb l'objectiu de millorar les condicions de vida dels ciutadans i lluitar contra el canvi climàtic.

La contribució del despatx consisteix a proposar reformes legislatives que permetin la implementació d'un programa semblant al que existeix a Estats Units, creat a Califòrnia l'any 2008 i posteriorment estès a diversos estats dels EUA.

Amb això es pretén aconseguir un nou model de finançament que permet abordar diferents reptes socials de gran rellevància, com dotar les vivendes antigues de condicions d'habitabilitat adequades, millorar l'accessibilitat als edificis per part de les persones amb alguna discapacitat limitant, combatre el canvi climàtic, al reduir les emissions de CO2 gràcies al menor consum energètic, combatre la pobresa energètica i dinamitzar el mercat laboral i l'economia local.

La norma a modificar és el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), pel qual la clau de l'èxit del programa PACE a EUA és, sense cap dubte, l'esquema on-tax financing, o, el que és el mateix, la garantia que el poder públic local dóna al prestatari que s'avé a finançar les obres de rehabilitació.

La clau d'aquesta garantia és, en el sistema tributari espanyol, la hipoteca legal tàcita prevista a l'article 78 de la Llei General Tributària, de la qual l'IBI, per la seva pròpia naturalesa, ja se'n beneficia.

La nostra proposta consisteix a crear un recàrrec sobre l'impost sobre béns immobles (IBI) equivalent a la quota que en concepte d'amortització de capital i interessos correspongui satisfer durant el mateix període anual per part de l'immoble de l'edifici en el qual s'ha executat una obra de rehabilitació inclosa en el programa dissenyat a l'efecte.